Polityka prywatności

Z uwagi na realizację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Stadion Poznań (dalej: „Serwis”), dostępny pod adresem” www.stadionpoznan.pl

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest spółka Stadion Poznań Sp. z o.o., Poznań 60-320, ul. Bułgarska 17 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001001041, NIP: 7831867975, BDO 000585681, REGON: 52361118 (dalej: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem.
W zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres mailowy: info.dane@stadionpoznan.pl

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy z wykorzystaniem adresu email info.dane@amica.com.pl lub pod numerem telefonu: (48) 539 535 259.

4. Kontakt z IODO w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres: info.dane@amica.com.pl lub poprzez przesłanie listu na adres: Stadion Poznań sp. z o.o., Poznań 60-320, Bułgarska 17, z dopiskiem „Dane osobowe”.

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, w następującym celu:

a) kontaktu i obsługi zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego oraz obsługi zgłoszenia – podstawę stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a) RODO);
b) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie zawartych umów, podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO);
d) wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit f) RODO);
e) marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy (podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit a) RODO). Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora i prowadzone w mediach społecznościowych Facebook, LinkedIn, Twitter. Dane te są przetwarzane wyłączenie w związku z prowadzeniem profilu, w tym celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest zgoda użytkowników poszczególnych mediów społecznościowych oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

6. Cofnięcie zgody.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może spowodować brak możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

7. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe będą ponadto przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytowe, konsultacyjne i doradcze, a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Okres przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie wobec Pana/Pani działań marketingu bezpośredniego, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, chyba że przed upływem tego okresu Użytkownik cofnie zgodę na ich przetwarzanie.

9. Zgody marketingowe.
Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Oprócz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego – dla prawidłowej realizacji tego celu – osoba, której dane dotyczą powinna udzielić również zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tzn. informacji o usługach Administratora za pośrednictwem korespondencji e-mail lub wskazanego numeru telefonu oraz zgody na komunikowanie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, osoba, która takiej zgody udzieliła ma prawo ją w każdym momencie cofnąć, co nie ma wpływu na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody bez jednoczesnego określenia, czy dotyczy to zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego, otrzymywania informacji handlowych lub wykorzystania przez Administratora urządzeń końcowych zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, poczytywane będzie, że osoba której dane dotyczą żąda cofnięcia ww. wszystkich trzech zgód. Zgodnie z powyższym, Administrator zaprzestanie podejmować wobec takiej osoby jakiekolwiek działania marketingu bezpośredniego oraz usunie lub zanonimizuje jej dane osobowe.

10. Uprawnienia w zakresie przewarzania danych osobowych.
Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionuje ich prawidłowość. W określonych prawem przypadkach, Użytkownikowi przysługuje prawo do przeniesienia danych osobowych.

11. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
W przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na lub prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie przepisu art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. Prawo do wniesienia skargi.
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Skutki niepodania danych osobowych.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z usług udostępnionych za pośrednictwem Serwisu.

14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.
Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.

15. Zmiany polityki prywatności.
Administrator zobowiązuje się do regularnej weryfikacji niniejszego dokumentu, a także jego zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: aktualizację przepisów w zakresie ochrony danych osobowych lub wytycznych państwowych lub europejskich organów nadzorczych i kontrolnych. Administrator zastrzega również możliwość zmiany niniejszego dokumentu w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą.

16. Polityka cookies.
Informację dotyczące plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.

Polityka Cookie

Spółka Stadion Poznań sp. z o.o. przykłada dużą wagę kwestii związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologię, która pozwala nam w sposób bezpieczny zbierać informacje w celu ulepszenia naszych produktów oraz poprawy wydajności naszych witryn. Zebrane pliki cookie umożliwiają m.in. zapamiętanie Twoich działań i preferencji, dzięki czemu nie musisz ich ponownie wprowadzać, gdy odwiedzasz nasze strony. Wykorzystujemy pliki cookie do różnych celów, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dot. zasad wykorzystywania plików cookie oraz zasad przetwarzania danych osobowych (niektóre informacje zebrane za pośrednictwem plików cookie mogą zostać uznane za Twoje dane osobowe).

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest spółka Stadion Poznań Sp. z o.o., Poznań 60-320, ul. Bułgarska 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 000100104, NIP: 7831867975, BDO 000585681, REGON: 52361118 (dalej: „My”).

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą mailową: info.dane@amica.com.pl lub pocztą tradycyjną (adres powyżej).

2. Co to są pliki cookie?
Pliki cookie są to dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu. Pliki cookie spełniają wiele różnych funkcji, takich jak możliwość zapamiętywania Twoich preferencji, poprawę jakości korzystania ze strony internetowej oraz pomoc w oferowaniu najlepszych produktów.

Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych – plików tymczasowych, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zamknięcia strony internetowej; stałych – plików, które pozostają na Twoim urządzeniu po zamknięciu przeglądarki internetowej przez wskazane poniżej okresy.

3. Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy?
Stosowane przez nas pliki cookie są bezpieczne dla Twojego urządzenia. Za pośrednictwem tych plików nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Na naszych stronach internetowych używamy następujących rodzajów plików cookie:

Pliki cookie niezbędne − są to dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę, związane ze świadczeniem przez nas usług drogą elektroniczną. Są one wymagane do poprawnego działania strony internetowej – bez tych plików cookie nie będzie można poprawnie wyświetlić strony internetowej.

Pliki cookie funkcjonalne (analityczne) − są to dane informatyczne zapisywane w celu poprawy wydajności strony internetowej. Te pliki cookie pozwalają nam przeprowadzić analizę danych dotyczące wykorzystania serwisu, co ma wpływ na poprawę wydajności naszej strony internetowej. Dzięki tym danym możemy również dokonać pomiarów i testów co pozwala nam szybko naprawiać i eliminować wszystkie problemy.

RODZAJ PLIKU COOKIE NAZWAPLIKU COOKIE CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE CZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?
sesyjne qtrans_cookie_test, WP-cookie-info, icl_current_language (WordPress) Przechowywanie identyfikatora sesji użytkownika i aktualnej wersji językowej. Nie
podmiotów zewnętrznych PREF, testcookie, khcookie, NID, SNID, _utma, _utmb, _utmc, _utmz Google Maps, Google Analytics, Reklamy Google – Zbieranie anonimowych statystyk. Więcej na: http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/. Nie

 

4. Ustawienia preferencji plików cookie
Wchodząc na nasze strony internetowe automatycznie instalowane są tylko pliki cookie niezbędne. Do zainstalowania plików analitycznych lub marketingowych potrzebujemy Twojej dobrowolnej, uprzedniej zgody. W dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje plików cookie zmieniając ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje ww. zakresie znajdziesz na poniżej wskazanych stronach internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

5. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Cel i podstawa prawna: Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia strony internetowej, a także w celach marketingowych co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych: Uzależniony jest od rodzaju pliku cookie za pośrednictwem, którego zebraliśmy Twoje dane osobowe (zob. pkt 3). Przy czym okres ten ulegnie skróceniu jeżeli wycofasz zgodę na korzystanie z danego rodzaju plików cookie lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom pliku cookies wskazanym w tabelach powyżej (Google, Facebook).

Uprawnienia: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przekazywanie danych do państwa trzecich (tzn. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego):
Informacje zbierane za pośrednictwem plików cookie instalowanych przez Google mogą być przekazywane do serwerów znajdujących się w USA, gdzie są następnie przechowywane.
Przekazanie danych osobowych do USA zostało zabezpieczone przez odpowiednie standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.